All rights reserved | Muhu Varahaldus

METSA MÜÜGI 8 SAMMU

Telli metsamajandamise kava

Selleks, et sa saaksid üldse oma metsa müüa ja majandada on vaja saada ülevaade metsas toimuvast. Esimese asjana tuleks kõigepealt tellida metsamajandamiskava. Metsamajandamiskava annab ülevaate metsavarudest ja soovitused kuidas oma metsa majandada järgneval 10 aastal. Metsamajandamiskava on ametlik dokument, mida saab tellida ainult tegevusloaga metsakorraldusettevõttelt. Tegevusloaga ettevõtete nimekirja leiad siit!

Samm 1
Samm 2

Võta meiega ühendust

Kui soovid, et Sinu metsal oleks ka tulevikus väärtus olles huvitatud metsa pealt tulu teenimisest, siis tuleb Sul metsa hooldada. Võta meiega ühendust ja vaatame koos metsamajandamiskava üle. Vajadusel abistame Sind metsamajandamiskava tellimisel.

Vaatame metsa üle

Tuleme kohale ja vaatame koos müüdava metsaala üle. Veendume metsamüügi seaduslikkuses ja dokumetatsiooni vastavuses (vaata metsa müügiks vajalik dokumentatsioon) ning abistame Sind asjaajamises.

Samm 3
Samm 4

Teeme hinnapakkumise

Metsaga tutvumise tulemuste põhjal teeme omapoolse hinnapakkumise lähtuvalt mahust ja puidu sortimendist.

Sõlmime lepingu

Kui mõlemad pooled on tingimustega nõus, sõlmime kasvava metsa raieõiguse ostu-müügilepingu.

Samm 5
Samm 6

Tasume summa

Peale lepingu sõlmimist tasume koheselt kuni 100% kokkulepitud summast.

Teostame raie

Hoiame metaomanikku kursis tööde käiguga ning tööde lõpetamisel anname langi üle korrastatuna vastava akti alusel. Tutvu erinevate raieliikidega.

Samm 7
Samm 8

Taasmetsastamine

Vajadusel aitame omanikul leida usaldusväärse partneri, kes võtab enda kanda metsamajanduslike tööde kohustused: maapinna ettevalmistamise ja taasmetsastamise.

Vajad abi metsa majandamisel?

Võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!

+372 53 002 520

VAJALIK DOKUMENTATSIOON

Kasvava metsa müügiks on vaja metsaomanikul sõlmida raieõiguse võõrandamise ehk ostu – müügileping. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised kasvava metsa raieõiguse valdamise seaduslikkust tõendavad originaaldokumendid:

 • väljavõte kinnisturaamatust;
 • metsateatis (s.t dokument, mis on aluseks kasvava metsa võõrandamiselepingul müüdava puidukoguse määramiseks);
 • kasvava metsa raieõiguse omandanud isikul selle edasivõõrandamisel eelmise omanikuga sõlmitud võõrandamise leping.

Lisaks eelpool toodud dokumentidele peab esitama:

füüsiline isik:

 • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
 • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja ise ei ole sõlmimas lepingut. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja:

 • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
 • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri A-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud füüsilisest isikust ettevõtja poolt.

juriidiline isik:

 • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
 • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.

Metsanduse arengukava kohta leiad rohkem infot Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

METSASEADUSED JA -MÄÄRUSED

Metsaseadus

Metsaseadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskonnale metsaseaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse metsaseaduse rikkumise eest. Metsaseaduse leiad siit!

Metsa majandamise eeskiri

Metsa majandamise eeskiri sätestab metsa raie, metsa uuendamise ja metsakaitse põhinõuded ning metsauuendus – ja metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra, et tagada metsanduse jätkusuutlikkuse ja metsanduses heade tavade järgmise. Metsa majandamise eeskirja leiad siit!

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Metsaomanik või tema esindaja peab esitama Keskkonnaametile määrusele kohasel vormil metsateatise (metsateatise vorm):

 • kavandatavate raiete kohta;
 • kavandatava metsa uuendamise kohta;
 • metsakahjustuste ja pärandkultuuriobjektide kohta kohe pärast seda, kui ta on nendest teada saanud.

Metsaregister

Metsaregister peab arvestust metsa pindala, tagavara, paiknemise, seisundi, omaniku, kasutamise ja kitsenduste üle. Metsaregistri leiad siit!

Metsanduse arengukava 2011 - 2020

Arengukava põhieesmärgiks on metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine sh:

 • tagada metsade kui elu – ja looduskeskkonna säilimine;
 • luua eeldused metsasektori ettevõtete konkurentsi – ja kohanemisvõime ning arenguvõimaluste parandamiseks sh. töökohtade säilitamiseks ja loomiseks;
 • suurendada investeeringuid metsamajandusse ning teadus – ning arendustegevusse;
 • tugevdada metsasektori identiteeti ja mainet;
 • mitmekesistada puhke – ja vaba aja veetmise võimalusi metsades;
 • tõhustada erametsade majandamist.
Close Menu

Metsa majandamine